MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA จับมือ กทม. พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมวางแนวทางยกระดับวิธีการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

7 กุมภาพันธ์ 2566 359

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงวิธีการดำเนินงานก่อสร้างบนผิวจราจรในการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA โดยมี รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา .ดร.นพดล เพียรเวช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) รศ.ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายนภัสพงศ์ จงใจวาณิชย์กิจ จากบริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ MEA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

 

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เพียงพอมั่นคงปลอดภัย และมีทัศนียภาพที่สวยงามนั้น การสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยพัฒนารูปแบบการก่อสร้าง และปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่าง  กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดย MEA ยังคงยึดหลักการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด

 

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอปัญหาต่าง  ที่พบระหว่างการก่อสร้าง อาทิ ปัญหาผิวจราจรทรุดตัว ปัญหาโพรงใต้ดินที่เป็นอุปสรรคในการทำงานพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยล่าสุด MEA มีโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรวม 236.1 กิโลเมตร แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จรวม 62 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ 174.1 กิโลเมตร ในจำนวนนี้มีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างส่วนใหญ่ร่วมกับการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง  ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการก่อสร้าง รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในคราวเดียวกัน

 

#สายไฟฟ้าใต้ดิน

#ประชุมสัมมนา

#ยกระดับวิธีการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

#กรุงเทพมหานคร #AIT 

#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #STS 

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#MEASMARTENERGY

#MEASMARTPROJECT

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

 

รูปภาพ