MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เชิญชวนรับฟังสัมมนาชี้แจงโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลดปี 2565-2566 ระยะที่ 2 เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า (ประเภท 3, 4 และ 5) วันที่ 31 ม.ค. หรือ 2 ก.พ. 66

27 มกราคม 2566 378
 MEA เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3 4 และ 5 (กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง) รับฟังสัมมนาชี้แจงโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลดปี 2565-2566 ระยะที่ 2 ในวันที่ 31 มกราคม หรือ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลา peak ลดต้นทุนพลังงานของประเทศในภาวะราคาพลังงานสูง และจะได้รับผลตอบแทนจากการเข้าร่วมโครงการ

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (Demand Response Pilot Project) เพื่อทดสอบลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้า (System Peak) ลดภาระของระบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมการตอบสนองในรูปแบบ Firm (Commit Capacity DR Program) ทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) โดยจะให้มีการลดการใช้ไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP) 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ มีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจ จึงกำหนดจัดชี้แจงรายละเอียดด้วยรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ เพิ่มเติมจำนวน 2 ครั้ง 
- วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.
- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.
โดยเนื้อหาของการสัมมนาจะเหมือนกันทั้ง 2 ครั้ง ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งใดครั้งหนึ่งตามที่ท่านสะดวก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทาง ลิงก์ https://forms.gle/Me6zn5Ckv6NaFdsJ6     
(กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันสัมมนาที่ท่านเลือก 1 วัน จากนั้น MEA จะแจ้งลิงก์การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ให้ท่านทราบทาง e-mail ที่ท่านกรอกแบบฟอร์มไว้) 

MEA จะเริ่มเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2 บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 ก.พ. 66 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการนำร่องฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th โดยเลือกที่ >> Tab หลัก “เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า” >> Tab ย่อย “DR Pilot Project 65-66” หรือที่ลิงก์ https://www.mea.or.th/profile/3467 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่งานวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล กองอัตราค่าไฟฟ้าและพยากรณ์พลังไฟฟ้า ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า เบอร์โทรศัพท์ 0 2220 5704 หรือ 0 2220 5000 ต่อ 4844 และ 09 4417 2444 

#โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด 
#ระบบไฟฟ้ามั่นคง
#DemandResponse
#DemandResponsePilotProject #SystemPeak #DR
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง