MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมประชุมกับ กปน. ด้านความร่วมมือปรับปรุงและบูรณาการข้อมูล GIS สู่เทคโนโลยี Digital Twins

29 พฤศจิกายน 2565 135

นายพรศักดิ์ ปานย้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากสายงานวิศวกรรมและสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมประชุมความร่วมมือปรับปรุงและบูรณาการข้อมูล GIS สู่เทคโนโลยี Digital Twins โดยมีนายอารมณ์ ทองอุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการร่วมใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบประปาในการลดผลกระทบจากการก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบประปาในอนาคต เพื่อพัฒนาข้อมูลสู่เทคโนโลยี Digital Twins ในรูปแบบของการจำลองสภาพเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

 

ทั้งนี้ MEA มีแนวทางการนำเทคโนโลยี AR (AR Implementation Road Map)  มาประยุกต์ใช้ในงาน ตามแผน GIS Road Map ปี .. 2565-2571 รวมถึงบริหารจัดการมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของระบบต่าง  ในพื้นที่โครงข่ายสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าและระบบประปา นำไปสู่การปรับปรุงด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

 

#GIS

#MEASmartEnergy

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll #ChangeforGood

#กระทรวงมหาดไทย

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ