MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA จัดอบรมหลักสูตร IT Application in Production & Business และ GIS Deployment & Exploitation in Thailand 2022 ให้การไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม

29 พฤศจิกายน 2565 133

วันนี้ (29 พ.ย. 2565) นายดิเรก บุญปิยทัศน์ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร IT Application in Production & Business และ GIS Deployment & Exploitation in Thailand 2022 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม (Northern Power Corporation: EVNNPC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีแผนที่และภูมิศาสตร์มาใช้ในองค์กร และเป็นการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน GIS ในการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนการนำไปใช้สำหรับการบริการลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จาก MEA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 


#การไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม

#EVNNPC #NorthernPowerCorporation

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร