MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เปิดรับสมัครโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ประเภท 3, 4 และ 5 ตามนโยบาย สนพ.

17 สิงหาคม 2565 1716
ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (Demand Response Pilot Project) เพื่อทดสอบลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้า (System Peak) โดยใช้โปรแกรมการตอบสนองในรูปแบบ Firm (Commit Capacity DR Program) ซึ่งจะช่วยลดภาระของระบบไฟฟ้า เพื่อทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) โดยจะให้มีการลดการใช้ไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ภายในปี 2565 ในพื้นที่ของ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง มีเป้าหมายเปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าปริมาณ 19.5 เมกะวัตต์ ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 13.30 - 16.30 น. และ ช่วงเวลา 19.30 - 22.30 น. (ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกได้ว่าจะลดการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลาเดียว หรือลดทั้ง 2 ช่วงเวลา) 
 
การจ่ายผลตอบแทนการลดการใช้ไฟฟ้า :
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP) 
 
อัตราค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการ :
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่
ส่วนที่ 1 : ค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) ด้วยอัตรา 44.5692 บาท/กิโลวัตต์/เดือน
ส่วนที่ 2 : ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP) กำหนดให้มีความแตกต่างกันตามเดือนที่เรียกลดการใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน และธันวาคม 2566 > อัตรา EP 1.2790 บาท/หน่วย
- มีนาคม - ตุลาคม 2566 > 2.5581 บาท/หน่วย 
 
ระยะเวลาเรียกลดการใช้ไฟฟ้าและจ่ายผลตอบแทน : 
ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 
 
ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมาย : 
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอัตราค่าไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง (ประเภท 3) กิจการขนาดใหญ่ (ประเภท 4)  และกิจการเฉพาะอย่าง (ประเภท 5) ที่มีศักยภาพในการลดการใช้ไฟฟ้าต่อครั้งไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ 
 
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : 
ภายในเดือนสิงหาคม ไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
 
เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ มีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจ MEA จะชี้แจงรายละเอียดโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลดปี 2565-2566 ด้วยรูปแบบการสัมนาออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
โดยเนื้อหาของการสัมนาจะเหมือนกันทั้ง 2 ครั้ง ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งใดครั้งหนึ่งตามที่ท่านสะดวก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทาง ลิงก์ https://forms.office.com/r/FigUb9vydZ 
 
ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันสัมนาที่ท่านเลือก 1 วัน จากนั้น MEA จะแจ้งลิงก์การเข้าร่วมสัมนาออนไลน์ให้ท่านทราบทาง E-mail ที่ท่านกรอกแบบฟอร์มไว้ 
 
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการนำร่องฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th >> Tab หลัก “เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า” >> Tab ย่อย “DR Pilot Project 65-66” หรือที่ลิงก์ https://www.mea.or.th/profile/3467
และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่งานวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล กองอัตราค่าไฟฟ้าและพยากรณ์พลังไฟฟ้า ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า เบอร์โทรศัพท์ 0 2220 5704 หรือ 0 2220 5000 ต่อ 4844 และ 09 4417 2444 
 
#โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด
#DemandResponsePilotProject #SystemPeak
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร