MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่

11 สิงหาคม 2565 99
 วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง และนางสุชยา ลิมโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมผู้บริหาร และ พนักงาน MEA ให้การต้อนรับ นายเดชบุญ มาประเสริฐ นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ และนางชลิดา พันธ์กระวี คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภาคสนามทางน้ำ ณ คลองอ้อมนนท์ และคลองบางกอกน้อย การให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้บริการประชาชน ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสัญจร ครั้งที่ 9/2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ 
 
#คณะกรรมการตรวจสอบ
#กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
#กรรมการตรวจสอบสัญจร
#การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่
#GECC #GovernmentEasyContactCenter 
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร