MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

บอร์ดมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ เป็นผู้ว่าการ MEA อย่างเป็นทางการ

21 มกราคม 2565 612
 วันนี้ (21 ม.ค. 2565) คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง คนที่ 18 อย่างเป็นทางการ 
 
นายวิลาศ เฉลยสัตย์ เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2508 อายุ 56 ปี จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ และ Master of Science in Electricity Industry Management and Technology, University of Strathclyde (UK) ก่อนเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ MEA ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย ตำแหน่งรองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจและบริการ) และตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า 
 
นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวงพร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร (Energy for City Life, Energize Smart Living)" ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีความทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เป็นพลังงานสำหรับเมืองมหานคร ในการขับเคลื่อนให้เกิดวิถีชีวิตคนเมือง ตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ และความท้าทายของ MEA หลังยุค COVID-19 ในการเป็น "ผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Sustainable Leader) ขับเคลื่อน MEAให้เป็นองค์กรชั้นนำสร้างสรรค์บริการที่ทันสมัย เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคต ภายใต้แนวคิดการสร้างค่านิยมร่วมกัน (Creating Shared Value: CSV) มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างผู้นำยุคใหม่ ขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรโดยใช้กลยุทธ์ที่สำคัญในการเป็นผู้นำต้นแบบ (Role Model) สร้างการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยโอกาส ทั้งนี้ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 
#ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 
#กระทรวงมหาดไทย
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร