MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

บอร์ด MEA ชุดใหม่ ประชุมวาระแรก กำหนดนโยบาย และทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กร วันนี้ (20 มกราคม 2565) นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ชุดใหม่เป็นวาระแรก ณ

20 มกราคม 2565 815
วันนี้ (20 มกราคม 2565) นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ชุดใหม่เป็นวาระแรก ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย 
 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 15 คน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงแทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งสามปี ดังนี้
1.นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานกรรมการ
2.พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ เป็นกรรมการ
3.นายสราวุธ เบญจกุล เป็นกรรมการ 
4.ศาสตราจารย์บุญเสริม กิจศิริกุล เป็นกรรมการ
5.นายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นกรรมการ 
6.นายเดชบุญ มาประเสริฐ เป็นกรรมการ 
7.พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เป็นกรรมการ 
8.พลตรี ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เป็นกรรมการ 
9.พลตำรวจโท สัญชัย สุนทรบุระ เป็นกรรมการ
10.นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ เป็นกรรมการ
11.นายบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ เป็นกรรมการ 
12.นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ เป็นกรรมการ 
13.นายชัยยงค์ พัวพงศกร เป็นกรรมการ 
14.นางชลิดา พันธ์กระวี เป็นกรรมการ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
 
#บอร์ดMEA #คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
MEA_ Board of Directors 2565.pdf
ขนาดไฟล์: 335.30 KB
36 20 ม.ค. 65