MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2564

27 ธันวาคม 2564 30092
มาแล้ววว 
ประกาศผลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2564
 
เงื่อนไขการรับรางวัล
 
ผู้ที่ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลได้ โดยรับรางวัลได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานเพลินจิต การไฟฟ้านครหลวง 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทร. 02 256 3185 02 256 3088 ในวันและเวลาทำการ เวลา 08.00-15.00 น.ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
หลังจากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และมอบรางวัลนั้นให้สภากาชาดไทย
 
#ประกาศผลสลากบำรุงสภากาชาดไทย #2564
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ