MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

10 กันยายน 2564 206
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 โดยผ่านเกณฑ์การรับรางวัลบริการภาครัฐ "ระดับดี"
-ประเภทรางวัล ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19
-ประเภทรางวัล ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
 
ทั้งนี้ จากผลงานการบริหารจัดการงานบริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอดจนการยกระดับงานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกมิติ ถือเป็นความภาคภูมิใจของ MEA ที่พร้อมทุกสถานการณ์และยกระดับคุณภาพบริการเพื่อประชาชนต่อไป
 
#รางวัลเลิศรัฐ2564
#COVID-19
#CSR
#MEAsmartservice 
#การไฟฟ้านครหลวง
#MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
 
////////////