MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA คว้ารางวัล AREA 2021 สาขา Social Empowerment จากโครงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

7 กันยายน 2564 111
 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 สาขา Social Empowerment ในฐานะองค์กรภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม จากโครงการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีชุมชนคอยรุตตั๊กวา) ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ พิธีประกาศรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นในระบบเสมือนจริง (Virtual Award Ceremony) ถ่ายทอดสดผ่าน YouTube สามารถรับชมได้ทั่วโลก โดยมีผู้ประกอบการและหน่วยงานที่มีชื่อเสียง รวมถึงบุคคลสำคัญในด้าน CSR เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมากมาย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
 
MEA ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีพันธกิจที่สำคัญในพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีชุมชนคอยรุตตั๊กวา) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจในการให้การสนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง และมีพื้นฐานด้านการเกษตรและความเชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ภายหลังการเสวนาร่วมกับชุมชนพบว่า ชุมชนมีความต้องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะค่าอาหาร เนื่องจากสถานที่ตั้งชุมชนอยู่ห่างไกลจากตลาด ประกอบกับชุมชนอยู่ติดกับคลอง จึงมีแนวคิดการเพาะเลี้ยงปลา โดยเฉพาะปลาดุก เนื่องจากเพาะเลี้ยงง่าย โตไว และบริโภคได้ไม่ขัดกับหลักทางศาสนา MEA เห็นว่า แนวทางการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องการลงทุนเพื่อสังคม (Social Enterprise Investment) จึงสนับสนุนและให้คำแนะนำชุมชนก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกและพันธุ์ปลา จำนวน 8 บ่อ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยง ร่วมกันลงแรงจัดทำและก่อสร้างบ่อปลา มีการเก็บข้อมูลและศึกษาการเจริญเติบโตของปลารวมถึงการลดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อ เป็นการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่ 3 “ภูมิคุ้มกัน” หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
 
นอกจากนี้ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของชุมชน และบูรณาการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ MEA จึงร่วมกับผู้แทนชุมชนในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชน รวมถึงการนำพลังงานทดแทนมาใช้ โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่มัสยิด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ชุมชนสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า และที่สำคัญ คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่นในการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นการสร้างชุมชนที่เป็นหลักในการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนต่อไป
 
ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัล AREA 2018 สาขา Green Leadership จากโครงการ “MEA Smart Metro Pole” โดยนำเสาไฟฟ้าจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน มาปักทำแนวป้องกันคลื่นชายทะเลบางขุนเทียนร่วมกับกรุงเทพมหานคร และยังได้รับรางวัลชนะเลิศ AREA 2020 สาขา Investment in People จากโครงการ “Lively Workplace, Better Service” หรือ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง โดยแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของการดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและส่งมอบคุณค่างานบริการแก่ลูกค้า ประชาชน และสังคม 
 
สำหรับงาน AREA 2021 จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ จัดขึ้นโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคม สนับสนุนการเป็นองค์กรชั้นนำอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและมีการมอบรางวัลประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยประกอบด้วยรางวัล 7 สาขา ได้แก่ Green Leadership Award, Investment in People Award, Health Promotion Award, Social Empowerment Award, Corporate Governance Award, Circular Economy Leadership Award และ Responsible Business Leadership Award
 
สามารถรับชมพิธีประกาศรางวัล AREA 2021 ย้อนหลังได้ทาง https://youtu.be/8qRex_J0YJU
 
#MEACSR #CSR #ช่วยเหลือสังคม
#MEAaward #AREA2021 #SocialEmpowerment
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ