MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “นายวิลาศ เฉลยสัตย์” เป็นผู้ว่าการ MEA คนใหม่

1 มิถุนายน 2564 323
 วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA คนที่ 18 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2564
 
โดย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2508 อายุ 55 ปี จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล Master of Science in Electricity Industry Management and Technology, University of Strathclyde (UK)
 
ประวัติการอบรม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 32 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร Executive Energy Program (EEP) รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปศก.) รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Leadership Development Program ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร High Voltage Switchgear Technology ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- หลักสูตร Financial Feasibility Analysis of Energy Project ประเทศสิงคโปร์
 
ประวัติการศึกษาดูงาน
- การจัดการพลังงาน NI Week ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Development of Energy Management for Building ประเทศอิสราเอล
- ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน Diesel UPS ประเทศเยอรมนี
- ระบบป้องกันเพลิงไหม้ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Anti Fire Trough ประเทศญี่ปุ่น
- เทคโนโลยีการผลิตหลอดไฟ LED ประเทศจีน
 
ก่อนเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ MEA ในครั้งนี้ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย ตำแหน่งรองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจและบริการ) และตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า