MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมสัมมนาออนไลน์ The 1st HAPUA Webinar Series 2021 แสดงศักยภาพไฟฟ้าไทย

10 กุมภาพันธ์ 2564 126
วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมแสดงศักยภาพในงานสัมมนาออนไลน์ The 1st HAPUA Webinar Series 2021 ธีม Road to AMI Implementation: Progress, Lesson-Learned, Pre-and-Post Implementation ในหัวข้อ Smart Metro Grid-The Deployment of MEA AMI Pilot Project โดยมีวิทยากรร่วมจาก การไฟฟ้าอินโดนีเซีย (Perusahaan Listrik Negara: PLN), การไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad: TNB), การไฟฟ้าสิงค์โปร์ (SP Group) ภายใต้คณะทำงานที่ 3: HAPUA Working Group No.3 (Project 4) โดยมี การไฟฟ้า PLN เป็นผู้จัดการสัมมนา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน การจัดงานในปีนี้จึงจัดเป็นรูปแบบการสัมมนาทางไกล (video conference) ตามวิถี New Normal ซึ่งในงานดังกล่าวฯ MEA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าในเมืองหลวงได้นำเสนอ โครงการ Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับเมืองมหานคร โดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์วัดพารามิเตอร์ด้านไฟฟ้าที่จ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและหม้อแปลงจำหน่าย ร่วมกับระบบบริหารจัดการที่มีการรับส่งข้อมูลได้แบบสองทาง (two-way communication) มีคุณสมบัติในการ monitor และแสดงผลได้ทันที (real time) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้าในภาวะวิกฤตด้านพลังงาน และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์บริเวณที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคตที่มีความซับซ้อนจากพลังงานหมุนเวียนและรถยนต์ไฟฟ้า การลดต้นทุน และการเร่งรัดกระบวนการทำงานในองค์กร รวมถึงการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมธุรกิจบริการที่ทันสมัยต่างๆ ของ MEA ได้ในอนาคต และสอดรับกับแผนพัฒนา smart city ของรัฐบาล

ผลลัพธ์จากงานสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ASEAN สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ อีกทั้งช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อความเชื่อถือได้และคุณภาพของระบบไฟฟ้าในแต่ละประเทศให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bL4_E2CF_f4&feature=youtu.be

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ