MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการทดสอบว่ายน้ำ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

2 ธันวาคม 2563 173
MEA ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการทดสอบว่ายน้ำ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)

ตามประกาศที่ ฝทม. 4/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

คลิกอ่านประกาศ https://www.mea.or.th/upload/register/job/63043.PDF

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living