MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

25 พฤศจิกายน 2563 4968
ยื่นสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาทำการ (๐๗.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง 
สำนักงานใหญ่ คลองเตย ชั้น ๑๙ เลขที่ ๑๑๙๒ ถนนพระรามที่ ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๓๐๔๕ และ ๐ ๒๒๕๖ ๓๘๐๒  โทรสาร  ๐ ๒๒๕๖ ๓๒๖๐
ดูรายละเอียดได้ที่ www.mea.or.th/content/detail/87/5607