MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA แจ้งเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าประเภท TOU ในวันที่ 19-20 พ.ย. 63 และ 11 ธ.ค. 63 ตามมติ ครม.

17 พฤศจิกายน 2563 852
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยจากวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 59/2563 (ครั้งที่ 702) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จึงกำหนดการคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามข้อกำหนดอัตรา Time of Use (TOU) ดังนี้

- วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 เป็นช่วงเวลา Off Peak
- วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นช่วงเวลา On Peak

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.mea.or.th/profile/110/268