MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูง MEA

15 พฤศจิกายน 2563 95
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายเดชบุญ มาประเสริฐ นายนิวัติ ลมุนพันธ์ และนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูง MEA เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563 และทิศทางการดำเนินงาน ปี 2564 - 2565 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง MEA และพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของ MEA

รูปภาพ