MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ประชุมขับเคลื่อนแผนยกระดับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 2564

13 พฤศจิกายน 2563 141
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายดิเรก บุญปิยทัศน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยกระดับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 2564 รวมถึงสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมานำมาปรับแผนปฏิบัติงานเชิงรุกให้สำเร็จตามเป้าหมาย ให้การจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่เป็นตามมาตรฐานที่ MEA กำหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และดูแลป้องกันไม่ให้มีผู้ลักลอบมาพาดสายสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการบันทึกฐานข้อมูลสายสื่อสารในระบบของ MEA ผ่าน Application ทำให้การจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารในมาตรฐานใหม่ของ MEA ครั้งนี้จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ภูมิทัศน์สวยงาม สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน เป็นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง สายสื่อสารหลุดห้อยไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กสทช. โทร. 1200 หรือ LINE ID : @nbtc1200

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living 

รูปภาพ