MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงาน MEA รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ”เพชรพัสดุ” ประจำปี 2563

12 กันยายน 2563 116

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นางสาวจรรยา บัวคงดี นักบริหารงานพัสดุ 8 และ นางพิมธานันท์ อติชาตนันท์ พนักงานจัดหาพัสดุ 6 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุประจำปี 2563 จากนายภูมิศักดิ์อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของนักบริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงาน ในการพัฒนาการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ และการปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้   แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

รูปภาพ