MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ “AAA”

9 กรกฎาคม 2563 265
 วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของ MEA ที่ระดับ “AAA” (Triple A) ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตอยู่ที่ระดับคงที่ (Stable) ที่สะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของ MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ 3 จังหวัดสำคัญ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่องสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนนโยบายทางการเงินที่รอบคอบ รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย

อันดับเครดิตองค์กร เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร และเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ และความมั่นคงทางการเงินขององค์กร ประกอบกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพดำเนินการจัดอันดับเครดิต และสนับสนุนการเสนอขายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบเสนอขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขยายกลุ่มนักลงทุนและเปิดโอกาสให้นักลงทุนกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าลงทุนพันธบัตรรัฐวิสาหกิจได้เพิ่มขึ้น

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

///////////////