MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยคุณธรรม โปร่งใส เน้นย้ำพนักงานให้บริการที่ดีเพื่อประชาชน

2 กรกฎาคม 2563 153
     นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า  MEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดี รวทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมในการไม่ยอมให้บุคคลใดกระทำการทุจริต  พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานบริการที่ดีแก่ประชาชน

     ผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อไปว่า MEA เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของพนักงานมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน ในทุกด้าน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นภารกิจหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เช่น โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน  MEA มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดย MEA ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ตั้งแต่โครงการนำร่องในปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน

     สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายภายในองค์กรนั้น ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงาน MEA อย่างดี ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตั้งใจทำงานและส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย การปฎิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่ง MEA ให้ความสำคัญโดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยม CHANGE G : Governance โปร่งใส มีคุณธรรม มาใช้ปฏิบัติและสร้างการยอมรับได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ MEA ตอบสนองต่อนโยบาย "Zero Tolerance คน MEA ไม่ทนต่อการทุจริต" ด้วยกระบวนการตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงาน (MEA Whistle Blowing) ผ่านเว็บไซต์  http://anticorruption.mea.or.th เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันโดยหากพบเห็นการทุจริตสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก มีระบบการติดตามผล และปกปิดข้อมูลผู้ร้องเรียนอย่างสูงสุด อีกด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลองค์กร​โปร่งใส​ จากการประกาศรางวัล NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในครั้งที่​ 4​ เมื่อปี 2556 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลชมเชยองค์กร​โปร่งใสต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน​ ได้แก่ ครั้งที่​ 7​ ปี​ 2560​ ครั้งที่​ 8​ ปี​ 2561​ และล่าสุดเป็นครั้งที่ 9 ตอกย้ำว่า MEA เป็นองค์กรโปร่งใส มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

//////////