MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA มอบเงินสนับสนุนคนพิการฝึกอาชีพหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

22 มิถุนายน 2563 138
 วันนี้ (22 มิถุนายน 2563) นางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มอบเงินสนับสนุนในการฝึกงานคนพิการให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นเงิน 2,741,880 บาท ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมทั้งตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

สำหรับการสนับสนุนในการฝึกงานคนพิการในครั้งนี้ ถือว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้พิการที่มีฐานะยากจน และสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบาก จึงได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรับรองโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำไปดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง MEA เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 มาปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

รูปภาพ