MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อประชาชน พร้อมเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563

20 มิถุนายน 2563 204
 นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เต็มใจพร้อมให้บริการดูแลประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมทั้งมีการเข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ป.ป.ช. เพื่อนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงคุณภาพบริการเพื่อประชาชน

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน MEA ยึดมั่นการให้บริการอย่างเท่าเทียมและนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนในหลายด้าน ทั้งการนำระบบคิวอัตโนมัติ (Queuing Management System) มาใช้ในทุกที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขต มีกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ การดำเนินงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านทางออนไลน์ สะดวก สบาย ไม่ต้องเดินทางครบทุกเรื่องไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่
- MEASY บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มผ่าน https://eservice.mea.or.th/measy
- MEA Smart Life Application ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ทราบประกาศดับไฟล่วงหน้า ดาวน์โหลดฟรี ที่ http://onelink.to/measmartlife
- MEA e-Bill สมัครรับเอกสารออนไลน์ ได้แก่ e-Invoice : ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า, e-Receipt/e-Tax Invoice : ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, และ e-Notification : หนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า สมัครใช้บริการได้ที่ https://ebill.mea.or.th

อีกทั้ง MEA ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารอย่างหลากหลาย ให้ประชาชนเข้าถึงง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA) Line@ : @meathailand Twitter : @mea_news รวมถึงสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขต ได้ทุกแห่ง และแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ MEA ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยที่เข้ารับการประเมินความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ หรือ The Ease of Doing Business ด้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2020) ประจำปี พ.ศ. 2563 มีคะแนนเป็นอันดับที่ 6 ของโลก เป็นการแสดงถึงคุณภาพบริการของ MEA ที่ส่งเสริมการลงทุน การทำธุรกิจในประเทศไทยจากทั้งนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ