MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ปรับระบบลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล แก้ไขชื่อสกุลไม่ตรง-บุคคลเสียชีวิต แนบไฟล์แบบออนไลน์ สะดวกไม่ต้องเดินทาง

1 พฤษภาคม 2563 189765
 ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 3333 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา จนถึง ข้อมูล  วันที่ 30 เม.. 2563 มีผู้ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 4,447 ล้านบาท โดยล่าสุด ได้เปิดระบบให้ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ M easy ซึ่งสามารถอัปโหลดเอกสารหลักฐานตามที่ MEA กำหนดได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางมายังที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตต่างๆ

 

สำหรับการลงทะเบียนคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟที่ผ่านมามีผู้ใช้ไฟฟ้าต่างจังหวัดเข้าใจผิดมาลงทะเบียนกับ MEA จำนวนมาก จึงเรียนให้ทราบว่า MEA ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการเท่านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอื่น  นอกเหนือจาก 3 จังหวัดดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดย MEA ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยเพื่อให้ผู้วางเงินประกันทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้อง จึงทำให้ผู้ลงทะเบียนบางส่วนทั้งในรูปแบบบุคคล และนิติบุคคล ยังไม่สามารถรับคืนเงินจากระบบเนื่องจากฐานข้อมูลไม่ตรงกัน นอกจากนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนบางส่วนที่ไม่สะดวกในการทำธุรกรรมการเงินเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนผู้ทุพพลภาพ MEA จึงเปิดช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์http://measy.mea.or.th ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ MEA กำหนดดังต่อไปนี้

 

-ประเภทบุคคลธรรมดา

กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล

1. ใบเปลี่ยนชื่อตัว

2. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล

3. ทะเบียนสมรส (เปลี่ยนนามสกุล)

4. ใบสำคัญการหย่า (เปลี่ยนนามสกุล)

 

กรณีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ

1. สำเนาใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาใบเสร็จโรงพยาบาล (หากไม่มี ใช้รูปถ่ายผู้ป่วย)

2. หนังสือมอบอำนาจ โดยที่ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองในหนังสือมอบอำนาจ โดยระบุว่า"ดำเนินการขอคืนเงินประกันฯ และขอรับคืนเงินประกัน โดยโอนเข้าบัญชี ................ เข้าธนาคาร ................ เลขที่................ "

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ (ลงนามรับรอง)

4. สำเนาสมุดเงินฝาก (ลงนามรับรอง)

5. ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามีหรือหนังสือรับรองใบเสร็จสูญหาย หรือใบแจ้งความ

 

กรณีบุคคลต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง : Passport

2. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว : Certificate of Alien

 

กรณีเสียชีวิต

1. ใบมรณบัตร (ถ้ามี)

2. หนังสือให้ความยินยอม (ดาวน์โหลดจากขั้นตอนการแนบเอกสารออนไลน์และเอกสารประกอบหนังสือให้ความยินยอม 

     2.1 สำเนาบัตรประชาชนของทายาททุกคน

     2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน

     2.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรสของผู้เสียชีวิต)

สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)

4. สำเนาคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)

 

-ประเภทนิติบุคคล

กรณีที่ยังดำเนินการอยู่

1. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจ (ไม่เกิน 1 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคน

3. ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

4. หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (.กรุงไทย / .กรุงเทพ / .กสิกรไทย / .ไทยพาณิชย์)

5. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมที่ดิน (ไม่เกิน 1 เดือนกรณีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

6. รายงานการประชุมใหญ่ฯ กรณีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร (ถ้ามี)

 

กรณีอยู่ระหว่างชำระบัญชี

1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 1 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ชำระบัญชี

3. หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (.กรุงไทย / .กรุงเทพ / .กสิกรไทย / .ไทยพาณิชย์)

*กรณีบริษัทฯ ร้าง จะต้องไปยื่นคำร้องที่ศาลแขวงเพื่อขอให้นิติบุคคลฯ กลับมามีสถานะเป็นบุคคล แล้วไปยื่นเรื่องที่สำนักพัฒนาธุรกิจเพื่อออกหนังสือรับรองบริษัทฯ ได้

 

กรณีเลิกกิจการเสร็จสิ้นการชำระบัญชี

1. หนังสือบริคณห์สนธิ (แผ่นที่มีรายชื่อหุ้นส่วนทุกคน)

2. สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนทุกคนรับรองสำเนาถูกต้อง หากมีผู้เสียชีวิตต้องแนบใบมรณบัตร

3. หนังสือมอบอำนาจที่ระบุชื่อผู้รับเงินว่าเป็นใคร โดยหุ้นส่วนทุกคนตามข้อ 1. ลงนาม

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน

5. หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (.กรุงไทย / .กรุงเทพ / .กสิกรไทย / .ไทยพาณิชย์

*กรณีบริษัทฯ ร้าง จะต้องไปยื่นคำร้องที่ศาลแขวงเพื่อขอให้นิติบุคคลฯ กลับมามีสถานะเป็นบุคคล แล้วไปยื่นเรื่องที่สำนักพัฒนาธุรกิจเพื่อออกหนังสือรับรองบริษัทฯ ได้

 

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติม สามารถยื่นเอกสารผ่านได้ผ่านการคลิกฟังก์ชัน “ตรวจสอบเรื่อง” เพื่อแนบเอกสาร แต่สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ สามารถคลิกได้ที่ฟังก์ชัน “ขอเพิ่มบัญชีแสดงสัญญา” ซึ่งจะสามารถแนบเอกสารได้หลังจากดำเนินการคลิกลงทะเบียนเสร็จสิ้น ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ MEA ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีกรอบระยะเวลาสำหรับการรับคืนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 

1.พร้อมเพย์ ประมาณ 3 วันทำการ

2.โอนบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ประมาณ 7 วันทำการ 

3.โอนบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 10 วันทำการ

4.เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ประมาณ 3 วันทำการ

 

ทั้งนี้ MEA ยังคงดำเนินการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ในการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนดปิดรับ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ พร้อมทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
คู่มือลงทะเบียนคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าMEA.pdf
ขนาดไฟล์: 2.57 MB
6,138 1 พ.ค. 63

รูปภาพ