MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA อบรมช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศห้องสะอาด ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งเดียวในไทย สร้างสุขภาพความปลอดภัยในสถานพยาบาล

15 มกราคม 2563 1424
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ประกาศผลผู้ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด ระดับ 1 รุ่นที่ 5 ปี 2562 จำนวน 30 คน เพื่อนำทักษะความรู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพความปลอดภัยในสถานประกอบการ  โดยการอบรมและทดสอบฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรม 2 และห้องทดสอบห้องสะอาด ชั้น 3 การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

MEA ได้ดำเนินการตามนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของบุคคลากรร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคมประเทศชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบปรับอากาศห้องสะอาดซึ่งมีผลต่อสุขภาพความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องให้บริการห้องสะอาดกับประชาชนรวมถึงบุคคลากรที่ทำหน้าที่ จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด ระดับ 1 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบปรับอากาศห้องสะอาดที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดไว้ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมเปิดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงาน ให้บริการ บำรุงรักษา ตรวจวัดและอ่านค่าพารามิเตอร์งานระบบปรับอากาศ พร้อมควบคุมสภาวะอุณหภูมิ ความชื้น ความดันสำหรับห้องสะอาดและห้องกักกันได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐาน อันจะเป็นการช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อโรคที่สามารถติดเชื้อทางอากาศได้ เช่น โรคชาร์ส (SARS) อีโบล่า (Ebola) ไข้หวัดนก (H5N1) ไข้หวัด 2009 (H1N1) ไข้เมอร์ส (MERS) หรือวัณโรค (TB) ได้อีกทางหนึ่งด้วย MEA ภูมิใจที่เป็นกลไกสำคัญช่วยสร้างบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจห้องสะอาด ทำให้สถานประกอบการโดยเฉพาะโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคส่งผลให้บุคลากรและผู้เข้าทำการรักษามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สร้างมาตรฐานบริการสุขภาพที่ดีให้แก่ประเทศต่อไป

รูปภาพ