MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เปิดรับสมัครอบรม “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ปี 63 ฟรี 4 รุ่น พร้อมสนับสนุนสร้างอาชีพให้บริการระบบไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน App MEA e-Fix เร็วๆ นี้ !!

15 มกราคม 2563 1986
 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ MEA ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน เข้าอบรม ทดสอบและประเมิน (สัมภาษณ์) ประจำปี 2563 จำนวน 4 รุ่น ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายรวมถึงความเสี่ยงของช่างไฟฟ้าในระหว่างการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนของ MEA โดยในปีนี้ผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถระบุรุ่นที่ต้องการเข้ารับการอบรมได้ ดังนี้

รุ่นที่ 1 : 16-18 มี.ค.63 (ปิดรับสมัคร 17 ก.พ.63)
รุ่นที่ 2 : 13-15 พ.ค.63 (ปิดรับสมัคร 31 มี.ค.63)
รุ่นที่ 3 : 13-15 ก.ค.63 (ปิดรับสมัคร 22 มิ.ย.63)
รุ่นที่ 4 : 7-9 ก.ย.63 (ปิดรับสมัคร 10 ส.ค.63)

นอกจากนี้ MEA ยังเตรียมพร้อมเปิดให้บริการแก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านของประชาชนเพื่อส่งเสริมอาชีพต่อยอดโครงการฯ โดยสนับสนุนช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่ผ่านการอบรมลงพื้นที่ให้บริการตรงถึงบ้านผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ผ่าน App MEA e-Fix ที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จาก MEA เร็วๆ นี้

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ MEA ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่23 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
2) อาศัยหรือทำงานอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ MEA (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
3) วุฒิการศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป (ต้องมีหนังสือผ่านการอบรมด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 30ชั่วโมง)
4) ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองการทำงานด้านไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ปี (จากที่ทำงานปัจจุบัน และ/หรือ ที่ทำงานเดิม)
5) มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิก.. https://www.mea.or.th/content/detail/87/4043 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA โทรศัพท์ 0 2256 3593 , 0 2256 3000 ต่อ 4592 เวลา 08.00-15.00 น.
ในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)