MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการ MEA ร่วมพิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ 2 คลองเปรมประชากร

13 มกราคม 2563 1264
 วันนี้ (13 มกราคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เข้าร่วมพิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ 2 ริมคลองเปรมประชากร ในโครงการ "คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม" โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมลงเรือตรวจเยี่ยมพื้นที่จากท่าเรือวัดเสมียนนารี ไปยังชุมชนประชาร่วมใจ 2 ทำพิธียกเสาเอกมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ และมอบใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน 210 หลัง ในเนื้อที่ 10 ไร่เศษ ให้แก่ผู้แทนชุมชนฯ ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรของรัฐบาลที่สร้างบ้านใหม่ให้แก่ประชาชนที่รื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวคลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาคลองเปรมประชากรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับชุมชนประชาร่วมใจ 2 ถือเป็นชุมชนแห่งแรกในคลองเปรมประชากร ที่ชาวชุมชนร่วมใจกันรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวคลอง เพื่อให้รัฐบาลดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบส่งผลให้มีการเปลี่ยนสถานะจากผู้บุกรุกเป็นชุมชนที่เช่าที่ดินอย่างถูกกฎหมาย มีชุมชนที่เข้าร่วมทั้งหมด 32 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านในเขตจังหวัดปทุมธานี 6 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 6,386 ครัวเรือน โดย MEA เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ดี ได้ดำเนินการออกแบบการจ่ายไฟฟ้าในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง เสา-สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าสาธารณะ และเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมร่วมดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร และปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชนให้เรียบร้อยสวยงาม อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังปรับปรุงพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การพัฒนาที่อยู่อาศัย การจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน แผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ–ราง–เรือ–ทางจักรยาน และแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นต้น ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวรวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 9 ปี (พ.ศ. 2562-2570) ครอบคลุมพื้นที่คลองเปรมประชากร จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางรวม 50.8 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22.8 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 20 กิโลเมตร และในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 กิโลเมตร

รูปภาพ