MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. รวมพลังเก็บขยะใต้น้ำ คืนความสะอาดสู่อ่าวบ่อทองหลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

30 กันยายน 2562 743
เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดกิจกรรม “อาสา กฟน. รวมพลัง เก็บขยะใต้น้ำ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ MEA Volunteer ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน กฟน. มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ โดยในครั้งนี้ กฟน. ได้รวบรวมเหล่าพนักงานอาสาเพื่อร่วมกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล ในบริเวณรอบอ่าวบ่อทองหลาง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้มอบถังขยะให้แก่ชุมชนเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น คืนความสะอาดให้กับพื้นที่ชายทะเล โดยมี นายพีรพงษ์ ฉายสุขเกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ โครงการ MEA Volunteer มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟน. ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมอาสา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ กฟน. จะยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป