MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมชี้แจงความยากง่ายการขอใช้ไฟฟ้าแก่ธนาคารโลก ตั้งเป้ายกระดับ Doing Business 2020 ของประเทศไทย

19 พฤษภาคม 2562 1445
 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยนายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. นายกฤษฎา ตันศิริเสริญกุล ผู้ตรวจการ กฟน. ร่วมกับ สำนักงาน ... เข้าประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการยกระดับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ต่อทีมวิจัยธนาคารโลก เพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ด้านการขอใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย สำนักงาน ... กรุงเทพฯ

 

ผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า  กฟน. มุ่งมั่นพร้อมพัฒนาระบบการให้บริการและยกระดับคุณภาพงานบริการเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครอย่างต่อเนื่อง มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นหน่วยงานให้บริการด้านระบบไฟฟ้าตัวแทนประเทศไทย ที่ได้ร่วมสนับสนุนภาครัฐชี้แจงให้ข้อมูลแก่ทีมวิจัยจากธนาคารโลก เพื่อใช้พิจารณาการจัดอันดับความยาก-ง่าย การประกอบธุรกิจในประเทศไทย (Doing Business 2020) ของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมา กฟน. มีการพัฒนาปรับปรุงอัตราค่าบริการต่าง ให้ลดลง อีกทั้งพัฒนานวัตกรรมด้านงานบริการมากขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์ด้วย MEA Smart Life Application และทางเว็บไซต์บริการขอใช้ไฟฟ้า MEASY ไม่ต้องเดินทางมา กฟน. อยู่ที่ไหนก็ขอใช้ไฟฟ้าได้ ทราบค่าใช้จ่ายทันที พร้อมชำระค่าบริการได้หลายช่องทางและติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน ลดขั้นตอนบริการ โดยขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยและสถานประกอบการของผู้ขอใช้ไฟฟ้าในคราวเดียวกันเพื่อความรวดเร็ว รวมถึงเพิ่มตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้าที่ทันสมัย และมีการพัฒนาแผนพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพ 

 

นอกจากนี้ กฟน. มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส (แผนที่ดิจิทัล) มาตราส่วน 1:1000 สารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Map) ที่ทันสมัยได้มาตรฐานมีความละเอียดและแม่นยำสูงมาช่วยให้การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งสายภายในให้แก่ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า ทั้งในกลุ่มบ้านพักอาศัย และกลุ่มธุรกิจ สร้างเครือข่ายผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าภายในได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟน. ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มมากขึ้นได้เพียงพอทำให้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

  

ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า กฟน. มีความมั่นใจในการพัฒนาปรับปรุงด้านบริการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ได้สะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ คาดว่าทำให้การจัดลำดับ Doing Business ของประเทศไทยด้านการขอใช้ไฟฟ้า ในปี 2563 ที่จะถึงนี้ดีขึ้นกว่าปี 2562 สำหรับภาพรวมการจัดอันดับประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) นั้น ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย และเป็นอันดับที่ 6 ของโลก จาก 190 ประเทศทั่วโลก โดยขยับอันดับขึ้นถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 13 เมื่อปี .. 2561

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามดูรายละเอียดบริการ Doing Business ของ กฟน. ได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือคลิกที่ www.mea.or.th/minisite/doingbusinessinbkk/ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ