MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2562

18 พฤษภาคม 2562 492
วันนี้ (18 พฤษภาคม 2562) นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ และนายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นางสาวเนตรนารา อุ่นใจ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนพนักงาน กฟน. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฯ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ ได้แก่ การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา พิธีเวียนเทียน และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่าง เช่น การแสดงธรรมะบันเทิง การเสวนาธรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รูปภาพ