MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการ กฟน. ร่วมประชุมเดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเร่งสร้างมหานครแห่งอาเซียน

19 มีนาคม 2562 1474

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ครั้งที่ 5 ห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  พร้อมด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ กฟน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนการดำเนินการร่วมกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่สำคัญในการสร้างความเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย


ผู้ว่าการ กฟน. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการชี้แจงแผนการดำเนินโครงการในปี 2562 ซึ่ง กฟน. ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประสานงานและวางแผนเพื่อบูรณาการการดำเนินโครงการฯ จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ให้การดำเนินงานในส่วนของการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด


ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. ในปี 2562 ประกอบด้วย 


1) โครงการที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 ได้แก่ 

- โครงการถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ (แยกนางเลิ้ง ถึง แยกเทวกรรม) และถนนเพชรบุรี (แยกยมราช ถึง แยกอุรุพงษ์) รวมระยะทาง 0.3 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ เดือนเมษายน

- โครงการถนนนานา (ช่วงถนนสุขุมวิท ถึง คลองแสนแสบ) รวมระยะทาง 0.75 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ เดือนเมษายน

- โครงการถนนสาธุประดิษฐ์ และถนนสว่างอารมณ์ รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม

- โครงการถนนวิทยุ รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม


2) โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตร อาทิ โครงการนนทรี โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการถนนวิทยุ


3) โครงการที่จะลงนามสัญญาก่อสร้างในปี 2562 รวมประมาณ 114.9 กิโลเมตร มูลค่าของสัญญากว่า 20,000 ล้านบาท อาทิ โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่าง และโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น


อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดของ กฟน. ได้ดำเนินการรวมระยะทาง 214.6 กิโลเมตร โดยมีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 45.6 กิโลเมตร โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตร และโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 114.9 กิโลเมตร#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

L

รูปภาพ