MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ”ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

11 กุมภาพันธ์ 2562 460
 วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของทุกส่วนราชการในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการแจ้งเตือนภัยต่าง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เวทีประชาคม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน การสื่อสารผ่านวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน การสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง "ประชารัฐ" ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โอกาสนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทุกกระทรวง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ โดยมี นายกีรพัฒฐ์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รูปภาพ