MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร กฟน. รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

8 กุมภาพันธ์ 2562 418
 วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ ..2562) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ และนายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้ารับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

 

ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จัดพิธีรับมอบเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพทั้งนี้ กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมที่จะตั้งใจปฏิบัติงาน และไม่หยุดที่จะพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

 

#พลังงานเพื่อชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ