MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. จับมือสำนักการโยธา(กทม.) ร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์

17 มกราคม 2562 1337

วันนี้ (16 มกราคม 2562) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่1 ระหว่าง กฟน. และ สำนักการโยธา กทม. โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง


สำหรับความร่วมมือระหว่าง กฟน. และ กทม. ที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงานยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งร่วมประสานงานในการดูแลควบคุมการก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนงานก่อสร้างด้านโยธา และระบบไฟฟ้า รวมไปถึงการวางแผนการดำเนินโครงการสําหรับการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ของทั้งสองหน่วยงานเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน


#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living