MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ฉับไวเปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไฟฟรีไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

3 ธันวาคม 2561 139682

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล จึงเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในกรณีที่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 (ผู้รับสิทธิจะได้รับการโอนเงินค่าไฟฟ้าคืนครั้งแรกผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562) โดยสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ผ่านช่องทางทันสมัย เว็บไซต์ กฟน.  http://meagate1.mea.or.th/welfareregis หรือ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://is.gd/KlyQKF


ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต่อไปว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมพัฒนาบริการเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากมาตรการดังกล่าว กฟน. จึงได้เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเตรียมหลักฐานสำคัญ คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า มีเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ กับ กฟน. เพียงครั้งเดียว (ลงทะเบียน 1 ผู้รับสิทธิ ต่อ 1 รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

3. มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยไม่ได้ใช้สิทธิจากมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย (50 หน่วย

4. ยอดค่าไฟที่ได้รับสิทธิ ต้องเป็นยอดจากการใช้ไฟฟ้าในระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562

5. ชำระยอดค่าไฟฟ้ากับ กฟน. ก่อน จึงจะได้รับการโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนตามจำนวนยอดชำระจริงในภายหลัง


ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากการชำระค่าไฟฟ้าตามปกติผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว กฟน. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และจะดำเนินการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ครั้งแรกภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ หากในเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกินยอดชำระค่าไฟฟ้า 230 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิดังกล่าวในเดือนนั้นได้ 


สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02 109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400