MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมจัดอบรม Cyber Security Workshop เสริมสร้างความมั่นคงโลกดิจิทัล

25 ตุลาคม 2561 435
 นายธานี ปาริชาติอินทรานี รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะประธานชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (SOE-D) เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร “Cyber Security Workshop” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับทิศทางและเทคโนโลยีด้าน Cyber Security พร้อมสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยภาคสาธารณะ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้าน Cyber Security และสามารถออกแบบระบบเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทาง Cyber ได้ โดยมีคณะทำงานด้านวิชาการของชมรมฯ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ท่าน จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 โรงแรม Arnoma Grand Bangkok

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |