MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง

4 ตุลาคม 2561 30405

โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง

เริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559

     การไฟฟ้านครหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการอบรมทดสอบและสัมภาษณ์ เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ ขึ้น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน “กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559  สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

     ช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร แก้ไขข้อบกพร่องและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ลักษณะงาน

 1. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน เช่น อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (circuit breaker) และฟิวส์ เป็นต้น
 2. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย
 3. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า
 4. งานติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้วยบริภัณฑ์ไฟฟ้า
 5. งานต่อตัวนำแบบต่างๆ
 6. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงของช่างไฟฟ้าในระหว่างปฏิบัติงาน
 2. เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

        ผู้สนใจที่ทำงานเพื่อสังคม/ส่วนรวม (อาทิ สถานศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ) จากชุมชนในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ)ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่23 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
2. อาศัยหรือทำงานอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
3. วุฒิการศึกษา 
        - สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
        - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป (ต้องมีหนังสือผ่านการอบรมด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 30ชั่วโมง)
4. ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองการทำงานด้านไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ปี  (จากที่ทำงานปัจจุบัน และ/หรือ ที่ทำงานเดิม)
5. มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ 

       อนึ่ง กลุ่มเป้าหมายของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ หากสมัครเข้าร่วม application MEA E-fix ของการไฟฟ้านครหลวง
( ระบบ online ของ กฟน. สำหรับลูกค้าที่ต้องการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สอบถามรายละเอียด โทร. 02-220-5000 ต่อ 4813 )
 
(การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและมีหลักฐานครบถ้วน)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ อ่านรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
 2. กฟน. พิจารณาเอกสารหลักฐาน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าร่วมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรม การทดสอบ และการประเมิน (สัมภาษณ์) ตามขั้นตอนดังนี้
  • วันที่ 1 อบรมภาคทฤษฎี
  • วันที่ 2 อบรมภาคปฏิบัติ
  • วันที่ 3 สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  • วันที่ 4 สอบสัมภาษณ์
  • วันที่ 5 พิธีมอบวุฒิบัตร หนังสือรับรองฯ และบัตรประจำตัวผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

***สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ***

สิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

 1. วุฒิบัตร ใบผ่านการทดสอบ บัตรประจำตัว และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 2. สิทธิเข้าร่วม App : MEA E-Fix ของการไฟฟ้านครหลวง (ระบบ online ของ กฟน. สำหรับลูกค้าที่ต้องการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร)
 3. เข้าร่วมเครือข่ายช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ กฟน. (เข้าร่วมกิจกรรมของ กฟน. , ร่วมดูแลชุมชนที่ท่านพักอาศัยฯ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
โทรศัพท์ 0-2256-3593 , 0-2256-3000 ต่อ 4592 เวลา 08.00-15.00 น.
ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

***โครงการนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

Embed

https://www.mea.or.th/content/detail/3160/4294

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
1.ข้อมูลสมัครช่างไฟฟ้ามืออาชีพ2563.pdf
ขนาดไฟล์: 449.82 KB
802 21 ม.ค. 63
2.แบบแจ้งความประสงค์ช่างไฟ ปี63.pdf
ขนาดไฟล์: 141.84 KB
543 21 ม.ค. 63
3.แบบ กพร.101.pdf
ขนาดไฟล์: 168.17 KB
532 21 ม.ค. 63
4.แบบ กพร.201.pdf
ขนาดไฟล์: 202.34 KB
517 21 ม.ค. 63
5.แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองฯ.pdf
ขนาดไฟล์: 325.89 KB
471 21 ม.ค. 63
6.หนังสือรับรองการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์: 122.95 KB
572 21 ม.ค. 63
กำหนดการช่างไฟ ปี63.pdf
ขนาดไฟล์: 129.53 KB
1,272 21 ม.ค. 63