MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้ด้านไฟฟ้า มอบความสุขและความยั่งยืนสู่คุ้งบางกะเจ้า

13 สิงหาคม 2561 436

วันนี้ (13 สิงหาคม 2561) นายสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการฯ พร้อมด้วย นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ นำพนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในครัวเรือน และวิธีการช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้แก่ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

กฟนในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มั่นคง ปลอดภัย พร้อมห่วงใยสังคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุ้งบางกะเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ให้บริการของ กฟนจึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในครัวเรือน และการช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2561 โดยเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างถูกวิธี พร้อมสาธิตการช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า (CPR) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กฟนนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กฟนจะลงพื้นที่จัดกิจกรรมในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก อบต.บางกระสอบ และ ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ต่อไป

 

นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กฟนยังได้ดำเนินโครงการอื่น  เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนบางกะเจ้าอย่างต่อเนื่องได้แก่ การติดตั้งโคมไฟ LED สาธารณะ จำนวน 1,200 โคม ในพื้นที่ .บางน้ำผึ้ง .บางกะเจ้า .ทรงคะนอง .บางกระสอบ .บางกอบัว และ .บางยอ รวมถึงเส้นทางจักรยานอย่างถนนมรกต การสนับสนุนธุรกิจและสินค้าจากชุมชนคุ้งบางกะเจ้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนและการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้ไฟฟ้าภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจห่วงใยสังคม |