MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. โปร่งใส จัดประชุมความร่วมมือโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

9 สิงหาคม 2561 1228
วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานจัดประชุมความร่วมมือชี้แจงการจ้างก่อสร้างงานด้านโยธา จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส รองรับการเป็นมหานครอาเซียน Smart Metro ถนนจรัญสนิทวงศ์ (โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) กับ The Consortium of TEDA Company Limited and China Energy Engineering Group Hunan Electric Power Design Institute Company Limited โดยมี นายทศพร รัตนมาศทิพย์ ผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และคณะ ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้เพื่อความโปร่งใส ณ อาคารสำนักงานเพลินจิต การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย และช่วยปรับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้สวยงาม พร้อมสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ซึ่งการจัดประชุมความร่วมมือชี้แจงผลการดำเนินงานในครั้งนี้นับเป็นการแสดงเจตจำนงความโปร่งใส ระหว่าง กฟน. และบริษัทผู้รับจ้างในการก่อสร้างงานด้านโยธา จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการถนนจรัญสนิทวงศ์ (โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ระยะทาง 11.4 กิโลเมตร (เชิงสะพานพระราม 7 ถึงแยกท่าพระ) มีมูลค่าโครงการประมาณ 2,226 ล้านบาท

สำหรับแผนการก่อสร้างในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 - 2564 โดยมีการก่อสร้างด้วยวิธีการขุดเปิด – ฝังกลบ ทางเท้า (Open Cut) และวิธีการดึงท่อลอดใต้ถนน (Horizontal Directional Drilling หรือ HDD) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และสายไฟฟ้าใต้ดินที่นำมาใช้มีความคงทนแข็งแรงใช้วัสดุฉนวนหุ้มกันน้ำและกันไฟฟ้ารั่ว ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบแม้จะเกิดน้ำท่วมขัง

ทั้งนี้ โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนจรัญสนิทวงศ์ (โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน 127.3 กิโลเมตร ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน กฟน. กำลังดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรวมทั้งสิ้น 214.6 กิโลเมตร แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 45.6 กิโลเมตร และโครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการอีก 169 กิโลเมตร

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

รูปภาพ