MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดอาคารวัฒนวิภาส สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ กฟน.

2 สิงหาคม 2561 4729
 เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิด “อาคารวัฒนวิภาส" ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและประธานคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนาม “อาคารวัฒนวิภาส” ซึ่งมีความหมายว่าอาคารแห่งความเจริญก้าวหน้าของงานด้านแสงสว่าง พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย โดยอาคารดังกล่าว เป็นอาคารสูง 25 ชั้น มีพื้นที่รวมประมาณ 93,000 ตารางเมตร นอกจากนี้อาคารดังกล่าวยังได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES : Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย โดยสถาบันอาคารเขียวไทย จากความร่วมมือของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมาตรฐานใหม่ครอบคลุมด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ การใช้พลังงานทดแทน การประหยัดน้ำ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอาคารชั้นนำที่ทันสมัยทัดเทียมกับอาคารธุรกิจชั้นนำอื่น ๆ ของประเทศไทย

วีดีโอ