MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

MEA พร้อมให้บริการข้อมูลแผนที่เชิงธุรกิจด้วยระบบ GIS ความละเอียดสูง จบ ครบทุกฟังก์ชัน พร้อมระบบเชื่อมโยงให้หน่วยงานใช้ข้อมูลสะดวกด้วย MEA MAP API

14 มีนาคม 2566 2999
MEA พร้อมให้บริการข้อมูลแผนที่เชิงธุรกิจด้วยระบบ GIS ความละเอียดสูง จบ ครบทุกฟังก์ชัน พร้อมระบบเชื่อมโยงให้หน่วยงานใช้ข้อมูลสะดวกด้วย MEA MAP API

หน่วยงานสามารถขอใช้บริการข้อมูล GIS 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ระบบสอบถามและค้นหาข้อมูลแผนที่ สามารถใช้ในการค้นหาและระบุตำแหน่งสถานที่สำคัญ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ค้นหาตำแหน่งบ้านของผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยที่อยู่
 
2. MEA MAP API ระบบให้บริการข้อมูล GIS เพื่อให้บริการข้อมูลแผนที่ฐานและระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
- MAP API 
- Data API 
- Interactive API 

หน่วยงานภายนอกสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้หลากหลายรูปแบบใช้งานง่ายเพียง 4 ขั้นตอน คลิก https://mapapi.mea.or.th 

3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (MOU) MEA ให้บริการข้อมูลแผนที่และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนงานในด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านสาธารณูปโภค และด้านออกแบบทางวิศวกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2442 2625, 0 2442 2626, 0 2442 2627

ทั้งนี้ ตามแผน GIS Road Map ภายในปี พ.ศ. 2565-2571 จะมีการพัฒนาเทคโนโลยี AR (AR Implementation Road Map) มาประยุกต์ใช้ในงาน สามารถบริหารจัดการและติดตามสถานะ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองมหานครและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#SmartEnergyBusiness #GIS #Smartmetrogrid #MEAsmartenergy #Smartgrid #smartcity #ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ #โครงข่ายไฟฟ้า #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร