MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

MEA ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

8 กุมภาพันธ์ 2566 121
MEA ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ด้วยมาตรฐานระดับโลก ISO 22301:2019 Security and Resilience (BCMS) 
 
MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง คว้ามาตรฐานระดับโลก ISO 22301:2019 Security and Resilience (BCMS) ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในขอบเขต 
 
- การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย 
- สำนักงานเพลินจิต 
- ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 
ครอบคลุมกระบวนงานที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการควบคุมระบบไฟฟ้า กระบวนการรับชำระค่าไฟฟ้า และกระบวนการการเงิน แสดงถึงความพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ฟื้นคืนการดำเนินงานและการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ พร้อมขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
#MEAคว้ามาตรฐานระดับโลก
#การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ #BusinessContinuityManagement
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร