MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

Smart Metro Grid คืออะไรนะ ?

26 พฤศจิกายน 2565 4703
มุมศัพท์สุดฮิต Smart Metro Grid by MEA
Smart Metro Grid คืออะไรนะ ?
คือ "ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับเมืองมหานคร" ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบทั้งการเก็บข้อมูลและบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง MEA กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
1. Advanced Metering Infrastructure (AMI) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องวัดหน่วยขั้นสูง ซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสมาร์ตมิเตอร์ และทำให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางระหว่าง MEA กับผู้ใช้บริการ
2. Outage Management System (OMS)
ระบบบริหารจัดการไฟฟ้าดับ วิเคราะห์และทำนายสาเหตุของการเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วขึ้น
3. Load Aggregator Management System (LAMS)
ระบบบริหารจัดการผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) ที่มุ่งเน้นในเรื่องการชะลอการสร้าง Peak Power Plant ตามนโยบายการดำเนินงานด้าน Demand Response ของภาครัฐ
4. Transformer Load Monitoring (TLM) ระบบบริหารจัดการใช้งานหม้อแปลงจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่นำร่อง การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย และเขตบางกะปิ
5. ICT Integration ระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลระบบงานต่าง ๆ ภายในโครงการ Smart Metro Grid และระบบงาน MEA ปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น SCADA/EMS/DMS ERP และ GIS (Geographic Information System) เป็นต้น
ช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ พร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนและการใช้ไฟฟ้าในอนาคต
#Smartmetrogrid #MEAsmartenergy #Smartgrid #smartcity #ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ #โครงข่ายไฟฟ้า