MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

12 กรกฎาคม 2565 354
ทรงพระเจริญ
13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
 
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
 
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://wellwishes.royaloffice.th/