MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

“กว่าจะมาเป็น MEA Smart Metro Grid”

28 ตุลาคม 2563 242
     หนึ่งในเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย ด้วยระบบบริหารโครงข่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ที่ MEA มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร นั้น จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย... >>
Advanced Metering Infrastructre : เปลี่ยนมิเตอร์จานหมุน
และมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันให้เป็นสมาร์ทมิเตอร์ ที่สามารถ
อ่านหน่วยได้อัตโนมัติและลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้
Transformer Load Monitoring : วิเคราะห์ข้อมูลทางไฟฟ้า
และแจ้งเตือนหม้อแปลงจำหน่ายชำรุด
Outage Management system : วิเคราะห์ข้อมูลไฟฟ้าขัดข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจแก่พนักงานควบคุมระบบไฟฟ้าทำให้ลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขัดข้อง
Load Aggregator Management System : รองรับการทำ
หน้าที่เป็น Load Aggregator ตามนโยบายการดำเนินงานด้าน
Demand Response ของภาครัฐ ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านการผลิตไฟฟ้า
ICT Integration : พัฒนาการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบงานต่าง ๆ ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ Middleware Service

รูปภาพ