MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และชุมชนท่าเตียน

24 พฤษภาคม 2565 495
วันนี้ (24 พฤษภาคม 2565) พนักงานอาสา MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และช่วยเหลือประชาชนในบริเวณพื้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และชุมชนท่าเตียน 
 
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของกำลังพล และประชาชนจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติที่จะสืบสาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามแนวพระราโชบายสืบไป
 
#จิตอาสาพัฒนา
#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#การไฟฟ้านครหลวง 
#MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ