MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

รายงานความยั่งยืน การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2563

6 กันยายน 2564 893
 รายงานความยั่งยืน การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ประจำปี 2563 ผ่านการรับรอง SDG Mapping จาก GRI ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเพื่อตรวจทานและยืนยันรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลในรูปเล่มรายงานความยั่งยืน ให้มั่นใจว่าองค์กรมีการอ้างอิงและมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างถูกต้อง
 
ฉบับภาษาไทย : https://www.mea.or.th/e-magazine/detail/3421/167/447
 
ฉบับภาษาอังกฤษ : https://www.mea.or.th/en/e-magazine/detail/3421/167/448
 
#MEACSR #รายงานความยั่งยืน #SDGs
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร