MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA คว้ารางวัล AREA 2020 สาขา Investment in People พัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อบริการประชาชน

23 กันยายน 2563 760
 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2020 สาขา Investment in People ในฐานะองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นเรื่องการดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและส่งมอบคุณค่างานบริการแก่ลูกค้า ประชาชน และสังคม จากโครงการ “Lively Workplace, Better Service” หรือโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2020 ในสาขา Investment in People นี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการมุ่งพัฒนางานบริการเพื่อลูกค้าและประชาชน พร้อมสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ MEA มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าพัฒนาด้านงานบริการที่เป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในสถานที่สำคัญ คือ ห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่อยู่ในที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18 เขต จึงได้ดำเนินการจัดประกวดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ตามแนวทาง 5ส รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเกิดความปลอดภัยมีอาชีวอนามัยที่ดี โดยการดำเนินงานดังกล่าวขับเคลื่อนโดยคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมการไฟฟ้านครหลวงเขต ซึ่งประกอบด้วยนักบริหาร ผู้แทนหน่วยงาน MEA และผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย -ญี่ปุ่น)

สำหรับงาน Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2020 จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ จัดโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคม สนับสนุนการเป็นองค์กรชั้นนำอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและมีการมอบรางวัลประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยประกอบด้วยรางวัล 7 สาขา ได้แก่ Green Leadership Award, Investment in People Award, Health Promotion Award, Social Empowerment Award, Corporate Governance Award, Circular Economy Leadership Award และ Responsible Business Leadership Award

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ