MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA มอบเงินสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน แก่ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญาฯ

17 สิงหาคม 2563 211
 
วันนี้ (17 สิงหาคม 63) นางสาวผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่
ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา สังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี
นางกาญจนา ภัทรพรนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญาฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารวัฒนวิภาส
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความตระหนักในการบำบัดทุกข์ บำรุง
สุข และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ได้มอบเงินสนับสนุน
เพื่อเป็นทุนในการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท