MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน ณ วัดทุ่งลานนา วัดบุญศรีมุนีกรณ์ ชุมชนวัดบางนางเกรง และศูนย์เด็กเล็กวัดลำต้อยติ่ง

14 สิงหาคม 2563 134
 วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการชุมชน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563” ณ วัดทุ่งลานนา วัดบุญศรีมุนีกรณ์ วัดบางนางเกรง และศูนย์เด็กเล็กวัดลำต้อยติ่ง

การออกหน่วยบริการชุมชน ณ ทุ่งลานนา เขตประเวศ MEA ได้มอบสิ่งของให้กับวัดและโรงเรียนพร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มอบสื่อการเรียนการสอน ทาสีเวทีกิจกรรมของโรงเรียน ทาสีและทำความสะอาดห้องน้ำวัด แจกอาหาร ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจัดระเบียบสายสื่อสารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า ปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องวัดฯ

ทางด้านการออกหน่วยบริการชุมชน ณ วัดบุญศรีมุนีกรณ์และชุมชนวาเลนไทน์ เขตคันนายาวMEA ได้ถวายสิ่งของให้กับวัด และมอบสิ่งของให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รวมถึงร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ในบริเวณวัดฯ และบริเวณชุมชนโดยรอบ ทั้งการดูแลสายไฟฟ้า ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงเครื่องวัดไฟฟ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายสายไฟฟ้า และเก็บกวาดขยะทำความสะอาด

ในส่วนของการออกหน่วยบริการชุมชน ณ ชุมชนวัดบางนางเกรง จ.สมุทรปราการ โดย MEA ได้เข้าไปมอบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ โคมไฟฟ้า ถังเก็บน้ำพร้อมปั้มน้ำพัดลม ตู้แช่อาหารสด ให้แก่โรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดรอบพระอุโบสถ

ขณะเดียวกันยังได้ออกหน่วยบริการชุมชน ณ อาคารศูนย์เด็กเล็ก ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง MEA ได้ส่งมอบหญ้าเทียมพร้อมติดตั้งบริเวณสนามหน้าอาคาร และมุ้งลวดพร้อมติดตั้งรอบอาคาร นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ทาสีรั้วรอบอาคารอีกด้วย

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living